Forskrifter og regulativer

 1. Hjem
 2. /
 3. Ukategorisert
 4. /
 5. Forskrifter og regulativer

Forskrifter og regulativer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2016.

Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet i medhold av lov om havner og farvann av 17. april 2009.

Disse forskrifter og regulativer gjelder fra 01.01.2016
Behandles i Vestvågøy kommunestyre 15.12.2015

1.      Generelle bestemmelser

Med hjemmel i ”Lov om havner og farvann” § 25, skal anløpsavgift, vederlag og gebyrer sammen med øvrige inntekter ved havnedriften gi dekning for utgifter til administrasjon, planlegging, utbygging og drift av Vestvågøy kommunes anlegg og innretninger innen havnedistriktet og sjøområde.

Avgiftsområder
Avgiftsforskriftene gjelder for alle havner og sjøområder i kommunen. Anløpsavgifter betales for samtlige havner/steder i kommunen. Øvrige avgifter og vederlag for fartøytrafikk og varetransporter/lagring, er knyttet til offentlig kai -og anlegg i Leknes, Ballstad, Stamsund, Valberg, Kleivan, Vestresand, Eggum og Tangstad.

Avgiftssatser og vederlag
Avgiftssatser og takster for havnetjenester fastsettes av kommunestyret. I avgiftsforskriftene inngår rammebestemmelser for rabatt.

Innkreving av anløpsavgift, vederlag og godtgjørelser.
Ved bruk av offentlige kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge operatøren å kreve inn havneavgifter og godtgjørelser på havnestyrets vegne mot en avtalt godtgjørelse.

Faste brukere av havneanlegg skal avlegge månedlig oppgave over trafikk på vedkommende anlegg.

Varighet
Avgiftsforskriftene og endringene av disse trer i kraft fra 01.01.2016.

Straffeansvar
Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften.

Skyldig gebyr og avgift kan inndrives etter bestemmelser i av ”Lov om havner og farvann” § 55.

 

For straffeansvar ved unndragelse av betaling vises det til Lov om havner og farvann § 62.

Merverdiavgiftsplikt
Fra 1. januar 2007 er omsetning av infrastrukturtjenester i kommunale havner omfattet av merverdiavgiftsloven.

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift i regulativet.

Havnene skal imidlertid ikke beregne merverdiavgift når slike tjenester helt er til bruk for utenlandske skip og fritidsbåter.

Opplysningsplikt og meldeplikt
Kunder og private kaieiere i Vestvågøys havner plikter å gi Vestvågøy kommune opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgift og vederlag.

Båter som ankommer og forlater offentlig kai skal melde fra til Vestvågøy havneoppsyn. Melding kan sendes per mail til [email protected], eller som SMS til telefon

900 35 379. Dersom fartøy bruker strøm, eller leverer søppel skal dette også oppgis. Avgifter og vederlag vil bli fakturert reder.

Ved unndragelse av meldeplikt og forsøk på unndragelse av betalingsplikt, kan fartøy eller reder avkreves ett gebyr på kr. 1000,- i tillegg til påløpt avgift og vederlag for anløpet.

 

 

2. Forskrift om kommunal anløpsavgift i Vestvågøy kommune

Fastsatt med hjemmel i lov om 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

§ 1      Avgiftsplikt
Anløpsavgiften skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet med farvanns – og havneinnretninger som skal lette fartøyets ferdsel. Avgiften skal dekke kostnader for utøvelse av offentlig forvaltning, overvåking, beredskap og tilrettelegging av kommunens sjøområder.

Anløpsavgiften gjelder per anløp og per døgn (kl. 00:00 – 24:00). Ved gjentatte anløp i samme døgnet, betales avgiften bare en gang per døgn. Ved anløp av flere av kommunens havner i samme døgn betales avgift bare en gang.

Fartøyer som anløper eller har tilhold i havner og fiskevær innenfor Vestvågøy kommunes havner eller sjøområde, betaler avgifter til kommunen etter denne forskrift og vedtatte satser.

 

§ 2      Fritak fra avgiftsplikt
Følgende fartøyer er fritatt for å betale anløpsavgift:

 • Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen.
 • Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstillstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet i denne tiden ikke laster eller losser eller tar om bord skipsutstyr eller passasjerer.
 • Bergings­ og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbrytning.
 • Fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr. § 2 i forskriften til lovens § 8, § 25 og § 52.
 • Orlogsfartøyer, norske og utenlandske.
 • Fartøy med største lengde under 15 meter.
 • Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
 • Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
 • Verneverdige fartøy med erklæring fra Riksantikvaren.

§ 3      Ansvar for betaling
Reder og agent er ansvarlig for betaling av anløpsavgift etter denne forskrift. Ved forsinket betaling av anløpsavgiften svares forsinkelsesrenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (lov 17.desember 1976 nr.100).

§ 4      Avgiftsberegning
Anløpsavgift og kaivederlag beregnes av fartøyets bruttotonnasje (BT). Dersom fartøyets BT ikke fremgår av dokumentasjon fastsettes den av Vestvågøy kommune ut fra beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Anløpsavgiften fastsettes på grunnlag av etterkalkulasjon på selvkostregnskap for anløpsvirksomheten.

§ 5      Avgiftssatser
Avgiftssatser er gitt gjennom prisliste for havner i Vestvågøy kommune. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

§ 6      Særavtaler / rabattordninger
For rutegående passasjerfartøy kan det gis særskilte rabattordninger, etter avtale.

Fiskefartøy hjemmehørende i Vestvågøy kommune eller fiskefartøy på sesongfiske i Vestvågøy kommune gis rabatt gjennom ordning med årsavgift og sesongavgift. Denne avgiften dekker ikke kaivederlag, eller andre vederlag.

Rederier med skip som anløper Vestvågøy kommunes havner minimum 3 ganger per uke i regulær linjefart, og med bruttotonnasjen per skip er minimum 1 500 BT, gis en grupperabatt på inntil 30 % etter avtale.

§7       Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016.

 

 

4. Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr for Vestvågøy kommune

Fastsatt med hjemmel i lov om 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8 og forskrift 20.desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann.

§ 1      Saksbehandlingsgebyr
For behandling av søknad om tiltak etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27, første ledd, skal det ilegges et saksbehandlingsgebyr til Vestvågøy kommune.

Avslag på søknad gir ikke rett til fritak fra saksbehandlingsgebyr.

§ 2      Gebyrsatser
For behandling av søknad om tiltak ilegges et gebyr etter gjeldende satser. Satsene fastsettes ut fra omfanget av tiltaket. Krever søknaden befaring betales det et tillegg per befaring. Kommunen kan i tillegg til dette kreve dekning for ekstraordinære utgifter som oppstår rundt behandling av søknad.

§ 3      Fritak for gebyrplikt
Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.

§ 4      Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016.

 

 

5. Øvrige vederlag og gebyrer

§ 1      Vognvederlag
Busser som frakter passasjerer ved cruiseanløp belastes med et vognvederlag per døgn i Leknes Havn.

§ 2      Parkering
Biler som parkerer på Vestvågøy kommune sitt havneområde i Storeidøya, Leknes Havn, vil bli belastet med parkeringsgebyr etter gjeldende satser.

§ 3      Øvrige gebyrer
Til dekning av kommunens utgifter vil det bli belastet gebyr for ISPS anløp, renovasjon, adgangskort, vannlevering og levering av strøm.

§ 4      Satser
Satser for vederlag og gebyrer er fastsatt i prisliste for havner i Vestvågøy kommune.

 

 

Flere bilder fra havnen:

Hopp rett ned til innholdet