Forskrift Vestvågøy

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Forskrift Vestvågøy

dkfkd-logo

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Vestvågøy kommune, Nordland.


Hjemmel: Fastsatt av Vestvågøy kommune med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd.

 

§ 1. Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta

hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Vestvågøy kommune. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner

fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

 

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og

andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til

unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

 

§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er

nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

 

§ 5. Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

 

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:

a) Leknes havn

 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om

dykkingen.

 

§ 7. Luftfartøy

 

§ 8. Krav ved passering

 

§ 9. Forbud mot snøtømming

 

§ 10. Andre reguleringer

 

§ 11. Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

 

§ 12. Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov

17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

 

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1.12016.

 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift FOR-2008-06-17-601

Hopp rett ned til innholdet